Gebruiksvoowaarden

Het gebruik van de website www.vitalherbspets.be is onderworpen aan de volgende voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van de website www.vitalherbspets.be (hierna "de site") houdt in dat de gebruiker de volgende verklaringen accepteert:

Algemene voorwaarden Zoma Sprl

1. Scope

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van producten die via de service worden gemaakt zoals gedefinieerd in artikel 3 en aangeboden op de website www.vitalherbspets.be, eventuele algemene voorwaarden van de koper  niet van toepassing zijn.

Bepalingen die in strijd zijn met deze algemene verkoopvoorwaarden zijn alleen van toepassing met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.vitalherbspets.be.

 

2. Contactgegevens van www.vitalherbspets.be

www.vitalherbspets.be- ZOMA SPRL

Drève de L'Infante 27 doos P5, Waterloo - België

Tel: 0032 (0) 477591388

BTW: BE 0866.326.004

Bedrijfsnummer: BE 0866.326.004

3. Definitie van service en ontvangers

By Service betekent de online aankoopservice van producten die worden verkocht door of onder de verantwoordelijkheid van www.sellerie-dupagne.com aangeboden op de website www.vitalherbspets.be, toegankelijk via het URL-adres unieke www.vitalherbspets.be

De Service en de producten die daarin worden aangeboden, zijn bedoeld voor zowel natuurlijke personen die handelen in hun hoedanigheid als consument (dat wil zeggen, die de producten verwerven of gebruiken die via de Service zijn verkregen voor doeleinden die eender welke professionele aard uitsluiten) of als een professional alleen voor rechtspersonen (hierna de "Koper (s)").


4. Sluiting van het contract en aanvaarding van de algemene voorwaarden


De producten die te koop worden aangeboden via de Service zijn op geen enkele manier een contractvoorstel, zodat het loutere bewijs van de Koper om ze te verkrijgen, buiten het hieronder beschreven bestelproces, niet kan alleen een contractuele relatie aangaan.

Aan de andere kant verbindt de hier beschreven uitvoering van het bestelproces zich contractueel ertoe dat de Koper, www.vitalherbs.be, zich pas geldig jegens de Koper engageert na het verzenden van een bevestiging van acceptatie door www.vitalherbspets.be van zijn bestelling, zoals hieronder uitgelegd en onder voorbehoud van validatie van de feitelijke betaling door de aanbieder van de elektronische betaaldienst.

Onverminderd het voorgaande is www.vitalherbs.be gerechtigd om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de verkoop van producten op te schorten, de productmix te wijzigen of de prijsvork van haar producten te wijzigen, met dien verstande dat deze wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die eerder werden geaccepteerd door www.vitalherbspets.be. Door het bestelformulier in te vullen en te valideren, wordt aangenomen dat de koper deze algemene verkoopvoorwaarden en het privacybeleid zonder voorbehoud accepteert.
www.vitalherbspets.be behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De nieuwe gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing, behalve voor bestellingen die al zijn geaccepteerd op www.vitalherbspets.be en die blijven vallen onder de Algemene Voorwaarden die gelden op de datum van bevestiging.

5. Bestelproces
 
De koper doorbladert de website www.vitalherbspet.be en kiest de producten die hij wil.
Na het persoonlijk uitgevoerde onderzoek selecteert de koper een of meer producten die hij voorstelt te verwerven via het pictogram "Aan winkelmandje toevoegen".
Aan het einde van de productkeuzefase klikt de koper op het pictogram "Bevestig en betaal mijn bestelling" en wordt op de hoogte gebracht van de leveringsmethode die wordt aangeboden door www.vitalherbspets.be Elke bestelling geplaatst in het kader van deze Service wordt als definitief beschouwd aan het einde van de vier opeenvolgende stappen die hieronder worden vermeld.
Elke stap wordt achtereenvolgens doorkruist door de "klik" van een bevestigingspictogram "Volgende". ls de koper een artikel van zijn bestelling wenst te wijzigen, klikt hij op het pictogram «Vorige». Bij de laatste bevestiging gaat de koper contractueel akkoord.

a. Bestelgegevens

Een webpagina met de details van de bestelling (preview van de bestelling) gemaakt door de koper wordt aan de laatste voorgesteld ter bevestiging.
De details van de bestelling omvatten:
- De hoeveelheid en naam van de bestelde producten;
- De eenheidsprijs van elk product, de totale prijs van de inbegrepen btw-bestelling, eventuele verwerkingskosten;
- de bezorgmethode;
Als de koper zijn bestelling wil wijzigen of corrigeren, klikt hij op het pictogram "Vorige".
Indien de Koper zijn bestelling wenst voort te zetten, bevestigt hij de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden van www.vitalherbs.be, het Privacybeleid en de Disclaimer door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken en vervolgens op de 'Volgende' pictogram.
Als er een fout wordt gedetecteerd in de opdracht, wordt een foutmelding weergegeven zodra de genoemde fout wordt gedetecteerd.

b. Adres en afleveradres van koper

Aan het einde van de eerste stap wordt de koper uitgenodigd om de gegevens over hem (thuisadres of factuuradres) en het afleveradres van de bestelling in te voeren.
Voor de professionele koper (professionele aankopen) kan de inkoopfactuur in PDF-formaat worden gedownload in de klantaccount.
Nadat deze gegevens zijn gecodeerd, vervolgt de klant zijn bestelling door op het pictogram "Volgende" te klikken en krijgt hij toegang tot de derde stap.
c. Keuze van betaalmethode

In deze derde stap,


- De koper kiest ervoor om met een creditcard te betalen.
- De koper kiest ervoor om te betalen via Bancontact.
- De koper kiest ervoor om te betalen via overschrijving

Nadat de betaalmethode is geselecteerd, vervolgt de klant zijn bestelling door op het pictogram "Bevestigen en plaatsen van bestelling" te klikken.

d. Betaling en validatie

In deze vierde en laatste stap wordt de koper uitgenodigd om zijn bankgegevens in te voeren en te valideren. Op dit moment is het nog steeds mogelijk voor hem om zijn bestelling te annuleren door op het pictogram "Annuleren" te klikken.

6. Bevestiging door www.vitalherbspets.be en uitvoering van de bestelling

De koper ontvangt per e-mail een bevestiging van zijn bestelling.
Deze bevestiging bevat:
- Het bestelnummer
- De datum van het plaatsen van de bestelling
- Het adres van de koper en het afleveradres
- De details van de bestelling zoals vermeld in artikel 5, a, inclusief de totale prijs van de bestelling, inclusief btw
- Contactinformatie www.vitalherbspets.be (Zie artikelen «Contactinformatie www.vitalherbspets.be» en «Contact en klantenservice»)
- De wijze van uitoefening van het recht van afstand van de koper (alleen van kracht in geval van een bestelling door een consument, zoals gedefinieerd in artikel 3)
www.vitalherbspets.be behoudt zich het recht voor om de bevestiging van de bestelling te schorsen of te weigeren in de volgende beperkte gevallen:
- onvolledige of onjuiste volgorde;
- Mededeling van duidelijk onjuiste gegevens;
- Niet-betaling van eerdere leveringen of weigering van autorisatie door de financiële instelling van de Koper (zie hieronder: betaling);

7. Bewijs

Niettegenstaande enige schriftelijke bewijs of opgeslagen op een andere duurzame drager, die toegang krijgen tot de koper, is overeengekomen dat de gegevens die zijn opgeslagen in computersystemen www.vitalherbspets.be, zijn gastheer of zijn betalingspartner, het bewijs is communicatie, de inhoud van bestellingen en alle transacties tussen de partijen.

8. Aanbieding, prijs en wijzigingen

De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag van raadpleging van de website www.vitalherbspets.be; ze kunnen op elk moment worden gewijzigd, met dien verstande dat deze wijzigingen geen invloed zullen hebben op de verplichtingen van de partijen met betrekking tot eerder door www.vitalherbspets.be bevestigde bestellingen. Indien nodig kan elke wijziging in het Belgische btw-tarief onmiddellijk worden weergegeven in de aangegeven prijzen.
Alle andere indirecte belastingen, rechten en heffingen heden en toekomst (exclusief belastingen en de winst inkomen) die door een autoriteit op de gelegenheid of sales aanvraag die zou worden opgelegd aan deze voorwaarden Verkoop is altijd de verantwoordelijkheid van de koper en, indien van toepassing, naast de prijs van de producten.
De prijzen die worden aangeboden aan het einde van het bestelproces zijn de totale prijzen en omvatten, tenzij anders vermeld, de Belgische btw en eventuele administratieve kosten.
Prijzen zijn in Euro's.

9. Beschikbaarheid

Het product en de prijsaanbiedingen van www.vitalherbspets.be zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website www.vitalherbspets.be, binnen de grenzen van de voorraden verkrijgbaar bij www.vitalherbspets.be of haar leveranciers.
In geval van onbeschikbaarheid van een product, wordt de koper op de hoogte gebracht en kan hij zijn bestelling annuleren door contact op te nemen met de klantenservice van www.vitalherbspets.be (waarvan de contactgegevens vermeld staan in artikel 23).
In ieder geval kan www.vitalherbspets.be niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van een product.

10. Levering

De bestelling wordt in het bestelproces en op de aangegeven manier afgeleverd op het afleveradres dat door de koper is aangegeven.
Bestelde producten kunnen alleen worden afgeleverd op een adres in Europa, met uitzondering van een postbus.
Levering vindt plaats door beveiligde verzending. Het document dat resulteert uit de scan die werd uitgevoerd op het moment van aflevering van de bestelling, vormt een vermoeden van de effectieve storting van de bestelling (en de goede ontvangst ervan door de Koper), die zal prevaleren, behoudens tegenbewijs door de Koper.

11. Facturering

www.vitalherbspets.be verstuurt alleen facturen in de zin van de btw-wetgeving voor de professionele koper (professionele aankopen) en zolang deze zijn btw-nummer invoert of, bij gebrek daaraan, zijn ondernemingsnummer of zijn nationaal nummer op het daartoe voorziene gebied.
Indien de koper (professional) een aankoopfactuur wenst te ontvangen met vermelding van een ander adres dan het afleveradres, kan hij op het moment van de bestelling een adres opgeven door de daartoe voorziene mogelijkheid te valideren op het formulier van bestellen en door de juiste gegevens te coderen (zie artikel 5.b.).
www.vitalherbspets.be is echter verplicht om een aankoopfactuur naar de woning van de koper te sturen.
Een inkoopfactuur is echter altijd beschikbaar in PDF-formaat in het klantaccount.
De prijs die wordt toegepast voor facturering is de prijs vermeld op de website www.vitalherbspets.be, toegankelijk vanaf het URL-adres www.vitalherbspets.be op de dag van de bestelling. Er zijn geen commerciële kortingsvoorwaarden van toepassing op aankopen gedaan via de Service.

12. Levertijden

www.vitalherbspets.be zal ervoor zorgen dat de bestelling zo snel mogelijk wordt verwerkt.
De levertijden genoemd in het bestelproces (stap 1 van het bestelproces) zijn gemiddelde verwerkings- en levertijden en worden alleen vermeld voor informatiedoeleinden. www.vitalherbspets.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen bij de verwerking van bestellingen of bij de levering ervan.
In het geval dat de Koper, overeenkomstig artikel 10, het bewijs levert dat de bestelling niet binnen 30 kalenderdagen na de bevestiging is afgeleverd, is het voor de Koper mogelijk om deze zonder vergoeding te beëindigen. , zolang het betekent per e-mail naar info@vitalherbspets.be of aangetekende post naar de contactgegevens vermeld in artikel 23 van deze algemene voorwaarden.
De bedragen die de koper al heeft betaald, worden vervolgens terugbetaald binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek tot beëindiging.
www.vitalherbspets.be behoudt zich het recht voor om de levering van producten te splitsen vanwege hun beschikbaarheid. In geval van gesplitste levering van een bestelling op verschillende datums, moet het laatst geleverde product binnen de bovengenoemde periode van 30 dagen worden geleverd.

13. Verwerkingskosten

De verwerkingskosten die de koper eventueel moet betalen, worden online meegedeeld op het moment van de bestelling en worden in de bevestigingsemail toegevoegd aan de prijs van het bestelde product of de bestelde producten.
Als www.vitalherbspets.be de levering splitst om redenen van beschikbaarheid, worden de verwerkingskosten slechts eenmaal in rekening gebracht.

14.1 Niet-naleving

Alle producten die via de Service worden aangeboden, worden te goeder trouw en zo getrouw mogelijk beschreven. De afbeeldingen op de website www.vitalherbspets.be hebben echter geen contractuele waarde.
Als het ontvangen product niet overeenkomt met het product dat de koper heeft besteld of als het is beschadigd, kan de koper het terugsturen naar www.vitalherbspets.be, binnen 14 dagen na levering.
www.vitalherbspets.be zal het product ruilen of het bedrag van de bestelling en eventuele administratieve kosten terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het geretourneerde product. Na deze periode van 14 dagen worden de geleverde producten niet geretourneerd en gerestitueerd.
www.vitalherbspets.be behoudt zich echter het recht voor om te weigeren de geretourneerde producten terug te betalen wanneer deze beschadigd zijn geretourneerd.
Over het algemeen wordt een bestelling geacht te zijn afgeleverd in overeenstemming met artikel 10, volgens de informatie die is vermeld op het document als gevolg van het scannen dat is uitgevoerd tijdens de levering van de bestelling.
Als echter een of meer bestelde producten het opgegeven afleveradres niet bereiken binnen 30 kalenderdagen na bevestiging van de bestelling, is het aan de koper om contact op te nemen, binnen een redelijke termijn, met de Klantenservice van www.vitalherbpets.be wiens contactgegevens vermeld staan in Artikel 23, om de status van zijn bestelling te controleren.
Mocht het onder de in artikel 10 genoemde voorwaarden blijken dat de zending die is gemaakt verloren gaat tijdens het leveringsproces, dan zal www.vitalherbspets.be overgaan naar een nieuwe zending of het bedrag van de bestelling inclusief de verwerkingskosten.
De verplichting om binnen 30 dagen te leveren is echter alleen van toepassing op consumenten en kan ook worden onderworpen aan een afwijking (artikel 81 SUO).

14.2 Garantie

De garantie van de aangeboden producten www.vitalherbspets.be wordt verzekerd door hun fabrikanten onder de voorwaarden die door hen worden bepaald.

15. Herroepingsrecht

In overeenstemming met de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende handelspraktijken en de bescherming en informatie van de consument, heeft de koper die handelt als consument (zoals gedefinieerd in artikel 3) een 14 werkdagen, vanaf de dag na de datum van aflevering van de bestelling, om mogelijk aan www.vitalherbspets.be mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop. Dit herroepingsrecht behoort niet toe aan de professionele koper.
Als de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde producten, geniet de consument geen voordeel van dit recht.
Deze kennisgeving van de vrijstelling kan per e-mail worden gedaan aan info@vitalherbspets.be of per aangetekend schrijven geadresseerd aan de Klantenservice van www.vitalherbspets.be waarvan de contactgegevens vermeld staan in artikel 23.
Het recht op afstand van de Koper is afhankelijk van de terugkeer van de volledige levering binnen 3 werkdagen na verzending van de e-mail of aangetekend verzakingsbericht.
De geretourneerde producten moeten in nieuwe staat worden verzonden, in hun originele verpakking en ook in perfecte staat, noodzakelijkerwijs vergezeld van hun leveringsbonnen.
www.vitalherbspets.be vergoedt, na ontvangst van het geretourneerde product of de geretourneerde producten, het bedrag van de betreffende bestelling, op voorwaarde dat het / de betreffende product (en) in goede staat verkeren of zijn.
De klant kan zijn producten niet kosteloos retourneren.

16. Betaling

Over het algemeen zijn bestellingen via de Service betaalbaar per creditcard, bancontact of bankoverschrijving, respectievelijk via een beveiligde server of een partner van www.vitalherbspets.be.
Als u een creditcard gebruikt, wordt op het moment van de bestelling een autorisatie aangevraagd bij uw financiële instelling.
www.vitalherbspets.be blijft de eigenaar van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs.
17. Intellectuele rechten

De website www.vitalherbspets.be en de inhoud ervan zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle afbeeldingen op de site, inclusief tekst, foto's, illustraties, grafische afbeeldingen, namen (commercieel), logo's, handelsmerken en servicemerken, zijn het exclusieve eigendom of zijn onder licentie van Vital ' Kruiden (Zoma sprl) en worden beschermd door auteursrechten, industriële en commerciële eigendomsrechten en / of andere intellectuele eigendomsrechten. De (intellectuele) eigendomsrechten worden op geen enkele wijze overgedragen aan de (rechts) persoon die toegang heeft tot de site. De inhoud van de site mag alleen voor niet-commerciële privédoeleinden worden gebruikt. De site gebruiker kan niet reproduceren, doorgeven, verspreiden of circuleren van de inhoud van deze site of de inhoud ervan voor derden toegankelijk tegen betaling, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vital'Herbs (Zoma bvba). Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Vital'Herbs (Zoma bvba) worden alleen verstrekt ter informatie van de gebruiker van de site. Vital'Herbs (Zoma sprl) kan geen enkele garantie bieden of enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van deze sites. Elke inbreuk op dergelijke intellectuele rechten zal leiden tot civiele en strafrechtelijke vervolging.

18. Disclaimer - Beperking van aansprakelijkheid

www.vitalherbspets.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade (operationeel verlies, winstderving, verlies van opportuniteit, ...) voortvloeiend uit het gebruik van de dienst worden gehouden.
www.vitalherbspets.be is ook niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden waaraan het een hyperlink koppelt, met name met betrekking tot de bescherming van de privacy.
www.vitalherbspets.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van orders, ook in gevallen van overmacht, storing of gehele of gedeeltelijke staking van de postdiensten en transport en / of communicatie in geval overstroming of vuur.
De informatie die op de site wordt gepubliceerd, is slechts een deel van de informatie die in alle therapeutische situaties moet worden overwogen. Deze informatie mag niet worden vervangen door een geïnformeerd therapeutisch oordeel. Vital'Herbs (Zoma sprl) is niet verantwoordelijk jegens de gebruiker voor enige beslissing, actie of weglating die het heeft genomen in verband met de informatie op de site. Als uw hond of kat voor verzorging moet zorgen, moet u altijd een dierenarts raadplegen.

19. Talen

www.vitalherbspets.be biedt het online bestelproces aan kopers in 3 talen: Frans / Nederlands / Engels

20. Archivering

De via de Service afgesloten contracten worden gearchiveerd door www.vitalherbspets.be maar zijn niet toegankelijk voor derden (inclusief Kopers).

21. Privacy

In overeenstemming met het privacybeleid dat wordt voorgesteld op de website www.vitalherbs.be en waarnaar wordt verwezen,
www.vitalherbspets.be verbindt zich ertoe om te voldoen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

22. Geschillen

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Dienst en de toepassing of interpretatie van deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht.
De rechtbanken van Nijvel zijn alleen bevoegd in geval van een geschil.

23. Klantenservice en claims

Voor de opvolging van de bestelling en / of voor elke vraag of mogelijke klacht met betrekking tot de conformiteit van de geleverde producten in het kader van de Service, kan de Koper adresseren aan:
www.vitalherbspets.be- ZOMA BVBA
Drève de L'Infante 27 / P5
B - 1410 Waterloo
België
Tel. : +32 (0) 477.59.13.88
E-mail info@vitalherbspets.be
Transactionele voorstellen die op commerciële basis mogen worden gedaan, mogen in geen geval worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van deze algemene verkoopvoorwaarden.


Door voortzetting van uw bezoek aan onze website , accepteert u het gebruik van cookies om ons in staat om uw gebruikerservaring te verbeteren. Meer lezen